Sproloquio 2014

(Sandrone) Mudnés ed Mòdna, Zemiàn “made in Italy” e Zemiàn cuntrafat, Mudnes ch’a descurî in dialàtt, e Mudnés che “a noi ci piacciono i tortelein“, resideint del moderni “zone periferiche” e zitadèin “del decrepito centro storico”, lavuradór ch’a-n vdî l’ora d’ander in pensioun e pensionê ch-a gh’avî al bisàgn ed turnèr a lavurèr, oriundi d’ogni raza, culor e religioun che per un chès ed dla vétta a sî capitê a Mòdna e badanti ch’a sî gnudi chè per màtter al porch a l’ora, a-v salut tótt quant in masa. Scusê al riterd, ma c’sa vliv, stamateina préma ed gnir chè, a-i-ho vlû fèr un selt al M.E.F, al museo casa Enzo Ferrari perchè a i aviva sintî dir che anch seinza al teremot l’éra adrê ch’a-l trabalèva, ma dato che Montezemolo al s’è decis a fèregh chél soquanti puntur ed vitamina ch’l aviva imprumés, adèsa a sàmbra che al malê al staga dimandi méi. Speram ch’a l guaréssa dal tótt anch se del volt a s seint dir che la cura le cuntèda, ma al malê l’è mort listàss. Però al riterd le stê sovratótt colpa d’un vigil. Oh!!! A-m vliva fèr la multa per sosta non autorizzata, sól perché Erio, al noster caval, al s’éra fermê in dla zona ZTL a tirer fiê... A-l m’ha spieghê ch’i sréven stê 80 Euri ed contravenzioun, ma s’a paghèva subétt a-m fèva al 30 % de scount. La Pulonia ch’l ha sintî, la g’ha dmandê s’a gh tuchèva anch i punt, per tór i piat e i bicér a gratis come al supermerchê. La “Gafa” la s’é tant arabida ch’a l-la vliva máter agli arresti domiciliari per oltraggio a pubblico ufficiale. La s’ha lasê ander via perché a gh’avam détt che al sô cmandant, l’éra a scóla cun noster fiôl e ch’l’è stê promos sól perchè Sgurgheghel a gh pasèva i coumpit. Zemian, la và mèl!!! La và mèl e pò la crass!!! Piove sul bagnato, a-n bastèva al teremot, a-s gh’è méss anch l’alluvioun.....Mè a dégh che ueter Mudnés ed dla basa in sti ultem teimp a sî seimper sàtta pressioun.... A vói però ch’a savidi che Sandroun e tótt i Zemian i v’én avsein e i v’han seimper in dal cór....
(Sgorghiguelo) Nueter a-s mitam ‘na man in dal cór... Speram che quî ‘d Ràma la man i s’arcòrden ed màtterla in dal portafoi!!!!
(Sandrone) Speram propria!! E vueter zitadein cum’a stèv.?? Oh la céra l’a-n n’è menga dél miori, a-s vad ch’l’è un bel pòch ch’a strichê la zengia, ma preparèv mudnés, perchè qual ch’a i avam passê a-n n’è gninta cunfrount a qual ch’ha da gnir. I noster ministrador i van avanti a impires egl’uràcc ed proméssi, i-s disen che la crisi l’è finida.....
(Sgorghiguelo) La crisi l’è finida, adèsa a taca la miseria!!!
(Sandrone) I disen ch’i han calê el tàs, pò cun ‘na man i s’i dan e cun cl’etra i s’i tosen: i pinsaran ch’a sàmma tótt di galbeder. A mè i-m piesen quand i vinen in televisioun e i disen tótt seri che dobbiamo fare le riforme. E l’è a cal punt chè, che mè a-n capéss piò se a dév lavurèr in campagna o a dév fèr le riforme. Ma pò a peins:... se al riformi a li fagh mè, lor c’sa fani ??? Dio, mè a gh-l’avrév quel da fèregh fèr.... a-i-avàm tant bisàgn ed braz in campagna…
(Pulonia) Taca bein a stèr chelem....
(Sandrone) Ma cuma vot ch’a faga a stér chèlem. Guerda sol come i s ‘han ardótt!! A sam in bulatta come i quai, i disen che bisàgna aumenter i consumi, ma s-a n-gh’avam gnanch i sold per fèr la spesa.A s’è armès sól i occ da pianzer, po’ zuntègh che Sgurgheghel a-n cata brisa da lavurer....
(Pulonia) Ma vót ch’a l s’adàta a fèr al cuntadèin o al spazèin? Infin ch’a psam a gh’aiutam nueter cun la pensioun....
(Sandrone) La pensioun? A te Pulonia a pèr ch’i-t l‘arbàssen anch s-te tir la minima.... a vrev saver in duv’andram a finir ....
(Pulonia) E!! Quanti stori, pinsam piotòst a la salut ch’l è mei!!
(Sandrone) La salut ??? S’i-s la lassen… con tótta la violeinza ch’a ghè in gir... Scippi, rapine, s-t’en stè menga ateinti i vinen in cà tua e i-t porten via anch i s’ciavarô del scran. E pò mè a degh, ma c’sa vin-n i a fèr a Mòdna tótt chi delinqueint stranier, chi porten via al lavor ai noster lèder nustran!! Se almeno i boun da gninta i fossen mudnés a fareven un lavor in cà.... gninta, l’è tótta maràia ch’l a vin ded via che oltre a ruber i en cativ come di spózzel. Che tristáza!!!
(Sgorghiguelo) A sam passê dalla dolce vita… al caro vita… alla malavita! Almeno ‘na volta, quand i ciapeven i delinqueint, i mitiven in galera e i gh-i lasèven, adesa col decreto “svuota carceri” i van deinter, i témbren al cartlein pò i tornen fóra.....
(Sandrone) Mà c’sa vliv, l’è tant ch’a-m lameint ma a n cambia gninta. I ciacareven ed rutamer..... invece i cambien la pgnata ma a bóier a gh’è seimper chi fasô. L’è vera che seimper cla mnestra la stófa.....ma anch cal minestroun chè al fa gnir di piò brótt sgumbei in dla panza.....andràla bein?! A mè a-m bala un occ.... Per cambier quèl bisgnarév ch’a-m mitéssa in lésta anca mè per dvinter séndech, ma a sun tant puvràtt che al massim a prév fèr un movimento a due stelle
(Pulonia) Per l’amor di Dio,Sandroun a gh mancarév èter, guerda sól Giorgio… te-n vàd che dòp des an da séndech a-n réd gnanch piò
(Sandrone) Ma peinsa Pulonia: tótta Mòdna pina ed manifest cun la mê ghégna e sàtta la scrétta : “ Vota Sandrone Pavirone. Se chi eter i-n v’han dê gninta mè a-v prumàtt al dàppi!!! “
(Pulonia) Scolta Sandroun, ma è vera che in Comuna a Mòdna a gh’è del dann che-l vólen dvintèr sindacàssi?
(Sandrone) San Merch!!! Di am adat a-n s’n è presentê gnanch un!! A dirla come la vól détta, a-s n’era fat avanti dû: ma un, ovvia... al mira d’andèr a stèr a Firenze, cl’eter, gnû zà da la muntagna, adèsa ch’a-l s’è sistemê bein a mod a Bulàgna..... Tè-m capéss.... A vedram cus’è boun ed fèr al gentil sesso....
(Pulonia) Ma sani pò chel dann lè fèr la sfóia, mónzer el vach e vidmèr?
(Sandrone) Vidmèr a-n crad menga, ma a sun sicur chi la cgnàssen l’istàss l’óvva bianca
(Pulonia) Alora prévia fèr la “sindachessa” anca mè!?
(Sandrone) Sicura!! Bisagna però te-t cambi vistî e che-t vagh da la petnadóra. E s’te vô dvintèr la préma zitadeina ed Mòdna t’è da fèr come ch’egli-ètri… a-t vól un nuovo look
(Pulonia) Però Sandroun a t’ho da dir ch’a m’indespiès dimandi chi làssen Giorgio acsè in mèz a la strèda…..
(Sandrone) Va là, va là, a-n t’i n tór, te n-a’l sê che tótt el strèdi el pòrten a Ràma….
(Sgorghiguelo) Beh…. mè a degh ch’l éra méi che Giorgio al restés in pésta
(Sandrone) Per caritè,Sgurgheghel,a-n ciacarèr menga ed pésta. Te n n’a-l sê che Giorgio cun qualla ed Marzaia l’ha fat un frontèl ch’a-n savam gnanch s’a gh tira fóra i pê. Bein Zemiàn basta descàrer ed desgrazi, guardam avanti e zercam d’éser otimesta. Dounca, come ogni giuvidè grass a sun gnû a Mòdna prestein per vàder el nuvitè. A ot or a i ho tòlt al cafè in ceinter e a nov e mèz aviva bèle finî al gir. La Pulonia la vliva sbraghirèr in dal vedrèini...... ma a gh’è sól dél saracineschi srèdi....