Sproloquio 2004

(Sandrone) Mudnés né fra Sàccia e Panèra e mudnés un pòch ariós, mudnés d’impurtaziòun d’ogni culòr e religiòun, lavuradòr e disocupé, mudnés furtuné che in pensiòun a gh si bèle o a sté per andèr’gh e mudnés che in pensiòun a gh andri l’an dal mai e al més dal piò... a-v salùt tótt quant in masa. St’an, per rivèr ‘na volta tant in oràri dal Bòsch éd Sàtta, a-i-avàm tòlt al Pendolino invéci dla solita Litòrina. In staziòun, a vlìven ciapèr anch la coincidenza per gnir in cèinter cun Gigetto, ma i s’han détt ch’a-i-avìven fat ‘na gran confusiòun cun la metropolitana, ch’la dév éser ancàrra tachèda. Ma éd gnir in zité cun Gigetto a-n s’in parlèva bèle dù o trî séndech fa? Ogni mòdo, perchè i cavài che la Societé dal Sandròun la-s matt a disposiziòun tót i an per gnir in piaza i andéssen piò in prèsia, a gh ho dé un’infurchèda éd fein al nandrolone. In córs Vitòri, però, a gh è gnù un improvìs stìmol posteriór e a-s sàm duvù férmèr in zona senza autorizzazione allo scarico... Bèh, mo’ ‘na gafa la-n s’ha zulé zèint-zinquànta euro éd multa e cavé soquànt punt in dla patèint...
(Sgorghiguelo) Popà, a la càvva alvèda dal cavàl gh han-i fat ‘na bèla fotografia cun al foto-red?
(Sandrone) Tès, galbéder, che pér cal bèl barachèin lè a gh ho quèl da dir dòp. Piotòst, mudnés, cus’a pensé-v éd sté 2004, ch’l’è un an bisestìl?
(Sgorghiguelo) Anno bisesto, anno funesto!
(Sandrone) Funesto? Mo’ piò lòfi dal 2003 a-n s’pòl ménga. Da maz a setàmber, a-i-avàm avù un chèld, un sàcch e ‘n’arsura da desért africàn, tant che a la Pulonia, per la prémma vòlta in vétta sua, a-s gh è infin sché la léngua in bàcca... E po’ in avtùn, tanta èd cl’aqua che Sgurghéghel, finalmèint, anch sól girànd per la strèda, al s’è lavé i pé tót i dè... In campagna, l’è sté un disàster. D’isté, per via dal chèld, al furmintòun l’ha fat i pop-corn in dla panòcia... E in avtùn, se la Pulònia l’ha vlù fèr al menestròun, per la prémma volta l’è stèda ublighèda a gnir a cumprèr la verdura a Mòdna, al merchê éd via Albinèli...
(Pulonia) Sè, mo’ al problema a-n n’éra ménga purtèr a cà la bòrsa dla spesa, l’éra gnir da cà cun la bórsa pina d’euro...
(Sandrone) Pulonia, per piasér, a-n sfurdighèr ménga al curtèl in dla frida... Mudnés, i-v sinti al progràma dal guér’n pér la nòva Finanziaria? A pèrt i condono, chi dvìven éser un’una tantum e invéci i én dvinté un’una sèimper, s’in giv dal prémi ch’i han pruméss ai spòs per un fiól nòv? A-i-ho détt a la Pulonia: “A-n fèret ménga dégli ilusiòun: mè a-n m’arcòrd gnanch piò cum’a-s fa. E per Sgurghéghel, piotòst, còme ‘na volta, a gh vrévv la tasa sul celibato. Chi vó-t ch’al sa-l porta via cal zivulòt chè”?
(Sgorghiguelo) Vè, popà, bèda che mè, per via dal condono, a-t’l’avìva détt ch’a fèven un afèri a trasfurmèr la tésa in ‘na discoteca o, méi ancàrra, in ‘na tigelleria... Piotòst, c’sa spètet a dir finalmèint a tótt i mudnés chi s’ascólten in piaza la gran nuvitê dal 2004?
(Sandrone) Gabian, te-n capess gninta ed tecnica di comunicazione di massa. Mè, invèci, a-i-ho fat un còrs d’agiornamèint intensìv a la scòla d’Arcore. Al prèsid, al Berlusca in persòuna, al s’ha spieghé che prémma éd parlèr a la gèint, bisègna ch’a gh sia l’atmosfera giósta... Ch’a gh sia un pòch éd suspence... Alòra, zemiàn di nome ma non di fatto, si-v pròunt? La nuvité l’è quàsta. St’an, vést ch’a gh è da elézer i nóv ministradór dla Cumùna e dla Provincia, e che a pèr ch’a-n s’in cata brisa, mè, mé muiera Pulònia e mé fiòl Sgurghéghel, a-i-avàm decìs éd dèr vétta a un parti nòv... Al PUPÙ, sé, al PUPÙ, Partito Unico Pavironici Uniti.
(Pulonia) E mè a srò la segretaria...
(Sgorghiguelo) E mè a srò l’addetto a la propaganda... A gh ho anch bèle pròunt i slogan eletoré: Diesse, ti Pighi ma non ti spiezzi... Modena a colori, non Flori ma opere di bene...
(Sandrone) Tès, caiòumber, e lasa parlèr mè, ch’a sun al presidèint dal partì... Mudnés, sté mo’ a sintìr al nòster progràma. Tacàmia da la Pulònia, perchè voi donne vi lamentate sempre di aver scarsa rappresentanza politica...
(Pulonia) Vè, Sandròun, lasa mo’ pérder subét lo spolitichese e cuntìnua a ciacarèr cuma t’è sèimper magné, acsè i-t capéssen mèi. Comunque, donne modenesi, innanzi tutto, a v’imprumàtt che al séndech al srà in di an pèra un amm e in qui despèra ‘na dànna...
(Sandrone) Lasa stèr chi descòrs lè, vést che st’an còme séndech a-m presèint mè...
(Pulonia) E la pròsima volta, a tucarà a ‘na dànna. E squèsi squèsi, vést che adèsa i han fat fòra la Palma Costi, a-m presentarò mè... Se Sandròun - cuma l’ha pruméss - a-m numinarà vice séndech, pér prémma cosa a farò un cuncòrs per zerchèr dél ragàzi zóvni e bèli. A li vistirò cun ‘na divisa zala e blò e a gh farò fer da velini a mé mari, quand al srà al prém zitadèin éd Mòdna... E po’, dànni d’ogni eté, ma in particolèr sòvra gli anta, sté bèin a sintìr. In progràma, vést che in Emilia Romagna a sàm al térz pòst per consumo, a gh srà la distribuziòun éd Viagra gratis a tótt i amm. Oh, ma sòl a qui regolarmèint spusé, an...
(Sgorghiguelo) E cun l’eté éd Sandròun...
(Pulonia) Làsa stèr chi argomèint lè, ch’a gh ho bèle i mé despiasér. Piotòst, parlàmia dla nòva ediziòun éd l’Isola dei famosi, indòve a gh mandarò: un... al séndech uscente, Barbulèin, perchè al duvrà pór catèr quèl da fer da maz fin al pròsimi eleziòun..., dù... al nòster Pavaròti, acsè al dimagrirà un pòch... trî... Sgurghéghel, cun la speranza ch’al cata anca là la sò bèla Giada... Dal rèst mé fiòl l’è abitué alle isole Caimàn ... Bèla fòrza, a l’ho tiré sò cun dél gran scudèli éd Parmalat... e quàter... Luciano Guerzoni ch’al vliva fer él schèrpi a Giorgio Pighi, al frasch candidé sendéch éd l’Uliv...
(Sgorghiguelo) Màma, ma han—i scélt un avochèt, perchè cun l’aria éch tira a-n se sa mai?
(Sandrone) Vést ch’l’ha détt ch’a-n n’è brisa comunésta, a-m vin al dòbbi ch’a-n sia gnanch un avochèt...
(Pulonia) Dèm a mèint, mudnés e mudnési, quand a farò l’ascensòra, al pròsim Nadèl a cazarò via chél brótti luminàri da strèda, che st’an égli éren tòtti cumpàgni. Ma in d’égli han-i tòlti? In un magazèin a l’ ingros cun la formula del paghi due e prendi tre? El sembrèven tótti bughèda destésa... E a slargarò i parcàgg’ dal Policlìnich, perchè lè ét cat un pòst sól se t’ét sgàg’ a prenoterèl cun al zèint-tràddes quand ét ciàm la Cròs Ràssa per andèr a l’usdèl dòp un incidèint...
(Sandrone) Cara collega, sia seria... Mudnés, a-v dmand al vòt perchè a-v cuntarò méno bàli éd tótt, ch’l’è già un bèl risulté... A-v prumàtt sòl quall ch’a-s pól fèr dabòun. Ménga un usdèl ch’al duvìva éser pròunt oramài da quèsi dés an. Mè, intànt, lè a gh avrirévv un’edicola o un bar, pròpia per abituèr i mudnés a ciapèr la strèda éd Bazvèra...
(Sgorghiguelo) S’andàm avanti acsè, in dal repèrt éd pediatria i gh faràn quàll éd geriatria...
(Sandrone) Giòst! A gh è di problema chi én vèc’ còme al còcch. Al Diùren, tant per dìren un a chès. Ogni séndech nòv l’ha presenté un progèt, ma i loché sàtta piàza Mazìni i én ancàrra sré da an e anòrum. Pensé, un pòst a dû pas da la Ghirlandèina, indove a sé gh prévv fer éd tótt... Mè a-v prumàtt che lè a gh farò quèl... Di cèso alméno, cum’a gh éra ‘na volta e cum’a gh è ancàrra bisàgn incò in cèinter, dove per spànd’r aqua in un bar un pòvr’amm al dév presentèr: l’èsit dla Wasserman, al certifichèt éd sana e robusta costituzione e tirèr’s sò él mandégh dla camìsa... E per al tràfich, che - Huslèr brisa Husièr - al va sèimper péz? A farò in mod che e! gafi, piotost che fer la posta ai mudnes per il divieto di sosta, él stàghen, còme él féven ‘na volta, in di crusé piò pericolòs... E pér él multi a in srà. paghèda sól ónna, ‘na volta a l’an, in un’unica soluziòun, cun la cartela dél tas, insàm a la lus, a l’aqua e al rósch. Acsè a-s tulàm via al pensér ‘na volta per sèimper... E a propòsit éd pòst ch’i gnaràn vód in zité?... Cus’è-la cl’idea strampalèda éd purtèr la sede dla Provincia al Sant Agustèin? Lè, cun al Museo e la Facolté d’Economia a dù pas - a gh rivarév anch Sgurghéghel... - a gh dév gnir un insediamèint culturèl...
(Sgorghiguelo) Indòve dévi-a andèr mè?
(Sandrone) Tès mo’, che còm’al sòlit tè-n n’è capi ménga pòch, ma pròpia gnint. Piotòst, a fagh ‘na promàssa agli amanti dei genere. Mè ardusarò sò a la Manifatùra Tabàchi, ch’l’è vòda da un pèz e anch bèla granda, tótti chél sgnurèini chél’s vàdden a la Brusèda. A catarevén un impiego socialmente utile per un di tant pòst ancàrra inutilizé a Mòdna e a faréven un pòch éd pulizia a Zitanóva, ch’a gh n’è un gran bisègn...
(Pulonia) Mo’ ét pèr-la pròpia ‘na bèla idea? Tè t’é sèimper al sòlit spurcaciòun...
(Sandrone) Bèda ch’a-n dégh ménga per mè, tant oramài. ma a migliorèr al tràfich dintòr’n a la Féra, indòve s’tè-n sté ménga atèinti, él’t mountèn in màchina al volo... Va’ mo’ a dir, dòp, che tè té-n vliv ménga... Mo’ tiràm avanti cun al progràma eletorèl... A pèins a tótt l’inquinamèint ch’a gh è e a tótt i èlber taiè... Mo’ se pròpia a vli fèr dla fóia, gni in campagna da mè... A giva che a Mòdna l’inquinamèint l’è un problema, mo’ a éser sincér a gh è chi sta péz...
(Sgorghiguelo) Pensé che per via dla cattiva qualité éd l’aria, st’an a Ràz l’è nè un ragazól cun la testa... rutànda...
(Sandrone) Tès, ravanèl, che anca tè té-m pèr un pòch arsàn... Sté pòr sicùr che un problema che a risolverò sèinz èter l’è quall di foto-red, perchè acsè a-n s’in pól piò. I pàsen tótt cun al rass. A-s vadd che a Mòdna l’è un culòr ch’al fa andèr avanti... Alòra, a farò invertìr i culòr. Insàmma, la multa a la ciaparà chi pasàrà cun al vérd... E po’ a ciamarò anch Franco Fontana per organizèr di còrs éd fotografia artistica per él gafi, perchè égli impèren a màtter bèin a fógh i automobilésta ai semàfor. S’a dév paghèr ‘na fotografia zèint-zinquànta euro, come minìm a vòi ch’la sia gnùda bèin... Inoltre, a la farò mandèr a cà d’ogni mudnés multé cun la sò bèla curnisa d’argèint e tòtt. Mè a dégh che cun él spés a gh starò deinter l’istàss... Ah..., a mé stèva quèsi per desminghèr’m: a tirarò via anch la cuncesiòun dél machinàtti fotografichi dal foto-red a qui éd Taranto ch’i han vint l’apèlt, quî dl’Eurotraff...
(Sgorghiguelo) Eurotraff? Mè a la ciamarévv Eurotruff. ma lasàmla lè, cum’al giva quall. Popà, a-m fèt spieghèr al progràma eletorèl anch a mè, mèinter tè ét tir un pòch al fié?... A propòsit éd spés, mè a-n farò piò paghèr al bigliàtt in autobus... Tant, i én sèimper vód... E dimàndi, per via dal bigliàtt, i fan la vècia. Acsè, chi pòch chi l’han sèimper paghé a i farò girèr a gratis anca lòr... Mudnés, i-v sinti? Al nòster partìt, ai PUPU, al pulirà anch i àngol piò desminghe dla Cumuna. Per quant a riguèrda mé e tótt i zóven còme mè, a-v’imprumàtt che chi vrà spusèr’s al gh avrà a disposiziòun, oltre al Teàter Municipèl, ch’l’è sté spiané per al matrimòni éd Luciano e Nicoletta, anch di èter loché cumùné. Cun i sold ch’l’ha spés Pavaròti, per esèimpi, a-s prà druvèr anch al Bràia. Per l’ucasiòun, i matrimòni di mé colèga éd la curva Montagnani i pran éser celebré a centro campo adiritùra da Malesani in persòuna... E cun un sovraprézi da pòch a-s prà avér a disposiziòun la squèdra dal Mòdna al complét in divisa zala e blò, cun él risérvi e tótt, ch’la cantarà in coro: “Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è...
(Pulonia) Cun un pòch de piò éd quall ch’l’ha spés Luciano, as prà fer al pranz éd noz chè sàtta, in piaza Granda, cun tótti él gafi impgnèdi a devièr al tràfich éd chi arìva a pé e in spìciola da Canelcèr... A propòsit - a l’ho lèt sò Novella 3000 - l’è sté mo’ un gran bèl matrimòni... Oh, i vip, qui chi còunten, i gh éren pròpia tótt... A manchèven sòl mè e l’Adua...
(Sandrone) E vést ch’a parlàm dal stadio e dal Mòdna, a-v prumàtt che al Bràia a farò costruìr subét di èter pisadòr, ch’a gh n’è ancàrra bisàgn... A la dmanga, i tifòs i déven tr la fila còme al càsi dal Grand Emilia... Certo che s’i la féssen prémma éd partìr da cà...
(Sgorghiguelo) Alòra, dato ch’a gh sàm, làsem ringrazièr i canarèin, al presidèint Romano Amadei e al diretér generèl Doriano Tosi. I én sté pròpia preziòs a liberèr’s éd Preziosi. E a gh vòi dir grazie, per tótt quall ch’i fan pér fer stèr al Mòdna un èt’r an in serie A... Chi non salta bolognese è, chi non salta bolognese è...
(Sandrone) Vè, Sgurghéghel, a-n prumàtter tròp, pròpia cum’i han fat zért polìtich cun égli aziòun éd Mèta... Stà in di pré da cà... E pér al conzért dl’ultèm éd l’an, dam a mèint, a-n mis’cèr brisa la musica cun la politica, cum’i han fat anch st’an... Pensàm piotòst a giustèr zért merciapé dal cèinter, in d’a gh è dél crèpi che oramài a sé gh prévv fer di schèv archeologich... Pensàm a la Bunésma, sìmbol éd la zité, ch’l’aspèta d’éser restaurèda da tròp an... Pensàm a tgnir pulì in via Emilia i distributór éd benzina desméss, ch’i én dvinté dél sucursèi dla descàrga dal ròsch éd via Caruso... Pensàm ai bus dél strèd ch’oramài a gh pól caschèr dèinter un autobus... E po’ a mé dmand: mo’ che fin ha-l fat al progèt éd la nòva piàza Mateòti, éd cl’èter architàtt, mo’ sé... Krièr, ch’al dév éser al cumpàgn éd scòla d’Huslèr? In cla piaza lè, mè a gh farò finalmèint un parcàgg’ satt tèra... Per lasèr la màchina, i mudnés i-n pòlen ménga andèr sèimper fino ai Portali, a La Rotonda o al Grand Emilia, che lè sè, coiòzzi, ch’a gh è sèimper pòst...
(Sgorghiguelo) E po’, lè, i vìgil i-n dan mai la multa...
(Sandrone) E pér finir, mudnés, la zrésa sòvra la torta dal mé progràma eletorèl. Vést che la Cumùna e i comerciànt éd Modena Amore Mio i han fat la blésga éd patinàg’ in fànda a via Farini, mè in piàza Mateòti a gh farò ‘na piscIna. Cun i trampulèin per cazér’s zò da l’ùltem piàn dal palàz éd l’Ina... Acsò, almèno, cla piàza lè la servirà a quel...
(Pulonia) Dai mo’ Sandròun, che ormài l’è gnuda l’òra d’ardùsres a cà. Prémma, però, a v’arcòrd che dmanga a gh è la Festa di ragazò in maschera al vec’ Palàz dal Sport. Purtèi tótt, ch’i-s divertiràn. Per i grand, invéci, martedè sira la Societé dal Sandròun l’urganizarà al tradizionèl vegliòun éd l’ùltem éd Carnevèl al Mac Due. E sàbet, dòp mezdè, tgni-v in mèint ch’a sun in gir in cèinter, cun Sandròun e Sgurghéghel
(Sandrone) Donna, taci mo’, ch’l’è arivé al mumèint di salùt. Prémma, però, vést che st’èt’r an i-n gh sràn piò, a vòi salutèr e ringrazièr tòtt qui dla giunta cumunèl, cun Barbulèin in testa, che pér nov an l’ha tgnù bòta, nonostante le nostre critiche. E po’, anch se in ritèrd, a vòi augurèr bòun lavòr al nòvi avtorité, al questòr Pansini, al cmandànt di carabinér Paparella e al generèl dl’Académia Gibellino. Sté tranquéll, a Mòdna a gh stari da pèpa. Chè, i-s férmen tótt. Infati, persìn la nòva banda di Rolex l’ha fat la dmanda per partecipèr al Festival delle bande militari... Perché Mòdna, a pèrt él multi e l’lci, l’è la zité piò bèla dal mand. E prémma ch’a-s vègna sira adòs e a-m màtta a zighèr còme un putèin, a v’aùgur un an pin éd salùt, éd sòld, ma in particolèr éd pès, ch’a gh n’avàm pròpìa bisàgn in tótt al mànd. Zemiàn, dèm a mèint, vutèm còme séndech. A-v sicùr ch’a-m farò fèr la fàcia nòva anca mè. E già ch’a gh sun, a-m farò anch égli òngi di pé, i crass e i òc’ pulèin... E pér finir, come ogni an, a m’arcmànd, sté ancàrra de piò ataché a cla piòpa, èlta e slanzèda, piantèda in dl’umbréghel éd Mòdna, ch la-s ciama Ghirlandeina.